Algemene Voorwaarden van Elian

Definities

 1. Bijlesnemer:  de persoon die wiskunde bijles volgt bij Elian
 2. Elian: ing. Elian J.K. Smit h.o.d.n. Elian

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Elian en de bijlesnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Tot stand komen overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen bijlesnemer en Elian komt tot stand doordat bijlesnemer en Elian schriftelijk of mondeling het volgende zijn overeengekomen:
  1. start van bijles(sen) wiskunde
  2. locatie van de bijlessen
  3. tarief van de bijles(sen)
  4. bekendheid met deze algemene voorwaarden
 2. Indien de bijlesnemer minderjarig is verklaart bijlesnemer dat zij/hij toestemming heeft van haar/zijn wettelijk vertegenwoordiger om een overeenkomst aan te gaan en deze bekend is met deze algemene voorwaarden.

 

Beëindiging van overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beëindigd doordat de bijlesnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger geen bijlessen meer wenst te nemen.   
 2. Indien de bijlesnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan Elian de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
 3. Daarnaast mag Elian de overeenkomst beëindigen als de bijlesnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger in gebreke blijft.
 

Aansprakelijkheid van Elian

 1. Elian heeft geen resultaatverplichting, wel een inspanningsverplichting.
 2. Elian zal de werkzaamheden betreffende de bijlessen en alle werkzaamheden hierbij horende  naar beste inzicht, vermogen en zorgvuldigheid uitvoeren. Zij stelt daarbij altijd het belang van de bijlesnemer voorop.
 

Tarieven           

De tarieven die vermeld staan op de website en in andere communicatie zijn inclusief BTW.
Elian behoudt zich de vrijheid voor de tarieven ten alle tijden te wijzigen.

Betaling

 1. Voorafgaande aan de bijles(sen) dient het verschuldigde bedrag betaald te zijn tenzij Elian en de bijlesnemer dan wel haar/zijn wettelijk vertegenwoordiger anders overeenkomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders door Elian is aangegeven.
 3. Indien bijlesnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger niet binnen de gestelde termijn heeft betaald volgen betalingsherinneringen. Indien bijlesnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger in gebreke blijven dan volgt een incasso. Aan deze incasso zijn kosten verbonden welke door bijlesnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger betaald dienen te worden.
 4. Het verschuldigde bedrag kan zowel contant betaald worden als door overschrijving naar de Rabobank rekening met IBAN nummer 'NL44 RABO 0119 0435 80' ten name van E.J.K. Smit onder vermelding van het factuurnummer.
 5. Elian is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

Annulering of niet verschijnen van bijlesnemer op een ingeplande afspraak

 1. Bij annuleren van een ingeplande bijles tot 14 dagen voor de ingeplande bijles is 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd.
 2. Bij annuleren of niet verschijnen van de bijlesnemer binnen 14 dagen voor de ingeplande bijles is het gehele bedrag verschuldigd.
 3. Indien bijlesnemer alsnog aanspraak wil maken op de bijles dan dient deze bijles binnen 10 dagen na de datum van annulering/het niet verschijnen op afgesproken tijdstip, plaats te vinden.

Annulering door Elian Smit

Elian heeft het recht zonder opgave van redenen de bijles te annuleren.

Geheimhouding

De in het kader van de werkzaamheden van de bijlesnemer dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de bijlesnemer dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger aan derden ter kennis worden gesteld. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na het beëindigen van de werkzaamheden c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Elian Smit is sprake indien Elian na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als zodanige maatregelen zullen in ieder geval worden aangemerkt: ziekte van Elian Smit en alle andere van buiten komende omstandigheden die haar in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten.
 2. In gevallen van overmacht waarin Elian Smit is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen zal in overleg met bijlesnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger naar een goed alternatief worden gezocht waarin beide partijen zich kunnen vinden. 

 

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Elian behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendommen

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de gebruikte materialen, teksten, afbeeldingen en video's die Elian bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt behoren toe aan Elian, tenzij anders is aangegeven.

 

Copyright

Het copyright van informatie op de website alsmede het werk uitgegeven door Elian berust ook in haar handen.